BARDZO POMOCNE

Bardzo pomocne w programie biblioterapeutycznym, organizowanym specjalnie dla mniejszości etnicznych są księgozbiory w językach ojczystych danej grupy, dwujęzycznych i piśmiennictwo w języku polskim dotyczące określonej grupy narodowościowej.Celem drugiego z wymienionych działań biblioterapeutycznych o cha­rakterze ogólnospołecznym jest upowszechnianie obiektywnych infor­macji o różnych grupach etnicznych i narodowych, których nie znając nie rozumiemy oraz kształtowanie i rozwijanie tolerancji i akceptacji w stosunku do innych narodów, kultur, a także odmienności w ogóle. „W rozwijaniu tolerancji ważne jest wyzbywanie się stereotypowych uprzedzeń i krzywdzącego uogólniania, a także obarczania narodów zbiorową odpowiedzialnością za czyny jednostek. Przekazywanie i upo­wszechnianie informacji o osiągnięciach i kulturze danej grupy osłabi społeczną o niej niewiedzę i zmniejszy wzajemny dystans – dzięki czemu przyczyni się do zrozumienia i akceptacji”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply