BIBLIOTEKI A REFORMA EDUKACJI

images (3)

Sytuacja swobodnej nawigacji po różnego typu źródłach niestety nie jest rzeczywistością polskiej szkoły kończącego się stulecia. Ten fakt winien obligować do szybkich zmian. Coraz więcej szkół ma komputer, dostęp do Internetu, do multimediów. Zanim nastanie powszechne za­spokojenie, programy kształcenia muszą wyprzedzać rzeczywistość. Trudniej jednak jest zmienić mentalność niż uzyskać dla szkoły do­stęp do Internetu.1 września 1999 r. wprowadzona została w polskim systemie szkol­nym reforma edukacji, jak każda reforma burząca istniejący porządek, w tym przypadku dotychczasowy system oświatowy. Pozycjonowanie www jak i ustawa o systemie oświaty przedstawia instytucje będące składo­wymi częściami tego systemu i służące realizowaniu jego celów. Są to m. in.. 1) przedszkola, w tym specjalne; 2) szkoły podstawowe i po­nadpodstawowe (również specjalne i artystyczne), z wyjątkiem szkół wyższych, ) placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej oraz placówki kształcenia ustawicznego; 4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjali­stycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zakłady kształce­nia i placówki doskonalenia nauczycieli; 6) biblioteki pedagogiczne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply