BIBLIOTEKI I OŚRODKI BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNE

Książka, która jest dyspozycyjna, możliwa do wzięcia jej niemal w każ­dej chwili i gwarantująca całkowitą intymność poszukiwań i przeżyć związanych z odbiorem treści pełni jeszcze jedną funkcję, szczególnie istotną w sytuacji osób niepełnosprawnych: umożliwia odnalezienie wła­snego, szczególnego sensu istnienia, odmiennego od istnienia osób zdrowych. Umożliwia odnalezienie odpowiedzi na pytania dlaczego istnieję i jestem właśnie taki, zrozumienie problemów cierpienia, miłości, wierności. Dotyczy to zarówno samych osób niepełnosprawnych jak również wszystkich z nimi związanych.Wśród podstawowych instytucji bibliotecznych świadczących usługi na potrzeby użytkowników w niekorzystnej sytuacji wyróżnić należy biblioteki publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników oraz biblioteki powoływane z myślą o zaspokajaniu potrzeb wybra­nych grup, które nie są w stanie korzystać z konwencjonalnych usług bibliotecznych: biblioteki szpitalne, w domach opieki społecz­nej, biblioteki więzienne. 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply