BIBLIOTEKI PUBLICZNE I SZKOLNE

Biblioteki pu­bliczne, zgodnie z przyświecającą im misją powinny dążyć do zachowania dziedzictwa narodowego, do zaspokojenia potrzeb oświatowych, kultural­nych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, szczególnie znajdującego się na terenie oddziaływania danej biblioteki. Powinny dążyć do gromadzenia, opracowania i udostępniania wiedzy o własnym regionie i jego mieszkań­cach, zarówno tych od dawna zamieszkujących na danym terenie jak i tych nowych, reprezentujących różne grupy etniczne i narodowe. Biblioteki szkolne i innych placówek systemu oświaty służą m.in. realizacji programu nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i in­formacyjnej dzieci i młodzieży. Biblioteki działające w szkołach, w któ­rych formalnie są wyznaczone klasy z rozszerzonym programem na­uczania etnojęzyka mają obowiązek gromadzić materiały wspierające proces dydaktyczny realizowany w danej placówce.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply