CEL PRAC

Od połowy lat osiemdziesiątych zaczynają w Europie powstawać bi­blioteki i ośrodki informacji adresujące swe usługi do osób niepełno­sprawnychCelem ich prac jest prowadzenie działalności biblioteczno-informa- cyjnej dla osób niepełnosprawnych i przydatnej w pracy z tą grupą użytkowników. W tego typu placówkach gromadzone są odpowiednio wyselekcjonowane materiały (literatura specjalistyczna, wydawnictwa informacyjne, beletrystyka i wszelkie materiały dostosowane swoją formą i treścią do potrzeb użytkowników specjalnych), prowadzona jest specjalistyczna działalność biblioteczno-bibliograficzna, badania czy­telnicze. Ośrodki te obsługują indywidualnych użytkowników a także pełnią funkcje instruktażowe, doradcze i popularyzatorskie w stosunku do bibliotek działających na danym terenie, służąc informacjami o usłu­gach, zbiorach i formach pracy organizowanych na rzecz użytkowni­ków niepełnosprawnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply