DALSZA ANALIZA

images (2)

Dalsza analiza części składowych tej szerokiej definicji prowadzi do wniosku, iż zarówno szkoły działające w oparciu o więzy organiza­cyjne i programowe wynikające z reformy edukacji jak i biblioteki funkcjonujące na mocy Ustawy o bibliotekach tworzą odrębne pod­systemy, które współpracując ze sobą jako komplementarne ele­menty systemu (w dzisiejszych realiach można by go nazwać syste­mem lokalnej samorządności) powinny wypracować nowe, aktualne formy współdziałania wobec zmian, które nastąpiły w obu sekto­rach: kulturze oraz szkolnictwie.Reforma administracyjna kraju zmieniła obszary i system zarządzania terenowego. Organizowanie, a więc i finansowanie szkół oraz innych instytucji kulturalnych a także społecznych zostało przekazane przez państwo kolejnymi aktami prawnymi władzom samorządowym. Pozycjonowanie www w dalszej analizie skutkuje dużą pozycją w systemach Tymczasem możliwości samorządów w zakresie finansowania placówek na swoim terenie są bardzo nierównomierne, ponieważ zależą od wielkości terenu, ludności, dochodów, liczby instytucji funkcjonujących na admini­strowanym obszarze, co powoduje, że zarówno szkoły jak i biblioteki są bardzo zróżnicowane pod względem wyposażenia, dobrze przygotowanej kadry, a tym samym możliwości prawidłowego działania.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply