DZIAŁANIA BIBLIOTECZNE

Działaniami bibliotecznymi, które mogą zwiększyć wiedzę młodego użytkownika o danym kraju, narodzie mogą być lekcje biblioteczne popularyzujące zawartość księgozbiorów danej biblioteki. Na podsta­wie zgromadzonych w bibliotece zbiorów (słowników, encyklopedii, atlasów itp.) dzieci mogą tworzyć własne wizerunki poszczególnych narodów zawierające elementy literatury, kultury, geografii czy historii, uzupełnione prezentacją osób wybitnych, które wniosły wkład nie tylko do rozwoju własnego kraju ale również do rozwoju światowej myśli naukowej, społecznej czy kulturalnej. Poprzez ukazanie tradycji obrzę­dowych występujących wśród różnych grup narodowościowych i et­nicznych zamieszkujących tereny Polski można ukazać jak wiele ze świętowania obywateli polskich niepolskiej narodowości (m.in. Ro­mów, Żydów, Tatarów, Ukraińców, Białorusinów czy Litwinów) przeniknęło do współczesnych zwyczajów kulturowych i stanowi wspólne dziedzictwo kulturowe wszystkich ludzi zamieszkujących tereny Polski.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply