EDUKACJA PIERWSZEGO OKRESU

Edukacja okresu pierwszego poddawana była ciągłym zabiegom mo­dernizacyjnym. Historia myśli pedagogicznej zarejestrowała takie działania nowatorskie (na owe czasy) jak: „plan daltoński”, pedago­gikę C. Freineta teorię „maksymalizmu pedagogicznego”, nauczanie problemowe, programowane, generatywne i wiele innych działań.Okres ten charakteryzował się dążeniem do wzbogacenia procesu dydaktycznego o nowe (głównie techniczne) środki nauczania, które miały minimalizować werbalizm w nauczaniu (a teraz się twierdzi, że dzieci nie umieją mówić), wzbogacać proces dydaktyczny, walczyć z ta­blicą i kredą jako wyznacznikami upadającej szkoły (ciekawe jest, że jak się prześledzi historię pedagogiki to upadek szkoły jako instytucji przewidywano już w epoce starożytnej).Teoria np. maksymalizmu pedagogicznego jest przykładem skrajnego traktowania środków technicznych (głównie audiowizualnych) jako pa­naceum na wszelkie niedostatki dydaktyki.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply