ELEMENTY INSTYTUCJONALNE

images

W definiowaniu tego pojęcia najczęściej podkreśla się również ele­menty instytucjonalne. Podając za Encyklopedią Pedagogiczną wybrane definicje przytoczone w artykule „System szkolny”- to według J. Szcze­pańskiego: „układ szkół od przedszkoli do studiów podyplomowych”, według T. Wilocha: „swoisty układ instytucji powołany do realizacji celów pedagogicznych jakiegoś kraju” a według W.Okonia: „ogół szkół i przed­szkoli wraz z nauczycielami, uczniami, (studentami), programami, bazą lokalowo-terenową, instytucjami finansującymi szkoły i innymi insty­tucjami społecznymi i kulturalnymi”. Pozycjonowanie www pomaga na odbiór filmów i zdjęć. Szymański, autor cytowanego artykułu, podkreśla, że sama liczba szkół nawet duża, nie przesądza o istnieniu systemu. Muszą się wytwo­rzyć więzi pośrednie i bezpośrednie miedzy szkołami, tworząc podobne lub zbliżone standardy organizacyjne i programowe realizowane w ra­mach podobnych bądź zbliżonych typów szkół.Definicja W. Okonia – najpełniejsza, włączająca do systemu szkolnego również instytucje kulturalne i społeczne (a więc i bi­blioteki), najlepiej ukazuje rozległość systemu edukacji, wskazuje na różnorodne typy powiązań i zależności między jego elementami.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply