FUNKCJONOWANIE W SZKOŁACH

W szkołach funk­cjonujących w środowiskach wieloetnicznych, nawet jeśli nie ma wyodrębnionych specjalnych klas czy programów, biblioteki powinny służyć upowszechnianiu wiedzy o tych grupach i tym samym realizo­wać program edukacji wielokulturowej, przeciwdziałający zjawiskom nietolerancji i ksenofobii.Innymi bibliotekami służącymi zaspokajaniu potrzeb poszczególnych grup etnicznych i narodowych są biblioteki i ośrodki kulturalne stowa­rzyszeń mniejszościowych. One to głównie zajmują się upowszechnia­niem literatury w języku narodowym i rozwijaniem dziedzictwa kultu­rowego. Biblioteki publiczne i szkolne powinny dążyć do współpracy z nimi w sprawie wspólnego opracowania polityki gromadzenia zbio­rów i prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych środowisk.Piśmiennictwo gromadzone w bibliotekach funkcjonujących w śro­dowiskach wieloetnicznych i wielokulturowych ma do spełnienia znacznie szersze zadania niż w środowisku monoetniczno-kulturowym.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply