GROMADZĄC ZBIORY

Biblioteki gromadząc zbiory w innych językach zwracają uwagę i ukazują szacu­nek dla innych kultur,oferować programy i organizować wystawy poświęcone innym kulturom, które będą przyciągały nie tylko samych zainteresowanych ale także będą służyły akceptacji i zrozumieniu w całym środowisku,pamiętać, że dzieci wywodzące się ze środowisk mniejszościo­wych powinny być zawsze w centrum uwagi. To one mogą być pro­pagatorem usług i działań bibliotecznych wśród pozostałych człon­ków rodziny i znajomych, a w konsekwencji rzecznikiem idei zrozumienia i tolerancji. Kulturowo i historycznie miejsce i rola książki w środowisku po­szczególnych grup etnicznych i narodowościowych była i jest odmien­na. Często ten ukształtowany w przeszłości stosunek do książki i słowa pisanego determinuje jej współczesny zasięg i oddziaływanie. O ile przedstawiciele jednych grup są stałymi użytkownikami bibliotek i czy­telnikami książek w wersjach polsko i etnojęzycznych, o tyle innych trzeba do książek zachęcać, przyciągać do biblioteki, aby możliwe stało się zrealizowanie programów wielokulturowych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply