INNA FORMA DZIAŁAŃ

Biblioterapia może być wspomagana przez inne formy arteterapii, muzykoterapię, psychodramę, przez taniec,a także przez wizyty w mu­zeach, oglądanie filmów czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Przypisywane książce możliwości terapeutyczne mają odniesienie do wszystkich grup wiekowych. Jednak potencjalnie największe możliwo­ści skumulowane są w książce adresowanej do młodego czytelnika, z którą ma on możliwość zapoznać się w dzieciństwie.Inną formą działań bibliotecznych służących zgodnemu współistnie­niu i porozumieniu między dziećmi różnych narodowości może być zorganizowanie w bibliotece programu informacyjnego na temat książ­ki dziecięcej różnych grup etnicznych i narodowych. Program taki może przybliżyć prawdziwy wizerunek danego kraju, co jest istotne zwłaszcza w przypadku państw, z którymi sąsiadujemy, a potem wydo­bywanie podobieństw i różnic.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply