INTEGRACJA MEDIÓW

Jest oczywiste, że multimedia to coś więcej niż tylko obecność różno­rodnych mediów. Bardziej znaczące, wręcz decydujące jest tu ich wza­jemne przenikanie się i interakcyjny dostęp. Dlatego też można w lite­raturze przedmiotu spotkać, obok terminu „multimedia” termin, rów­noważnie używany, „integracja mediów”. Dla edukacji problem tkwi w tym, aby multimedia używano w kon­kretnych sytuacjach dydaktycznych, aby skutecznie multimedia poma­gały rozwiązywać problemy nauczania i wychowania. Okres multime­dialny jest więc w historii pedagogiki, przedłużeniem okresu audiowizu­alnego, o którym wspomniałem poprzednio. Slajdy, płyty, taśmy, filmy, przezrocza – typowe pomoce audiowizualne były słabo ze sobą powiąza­ne (nie można mówić o systemie pomocy audiowizualnych), proces na­uczania realizowany za ich pomocą był mało efektywny i z reguły nie zadowalał uczniów jak i nauczycieli.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply