KSIĄŻKA I INNE FORMY PRZEKAZU TREŚCI W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM

Współczesne środowisko edukacyjne (nauczyciele, uczniowie, stu­denci, administracja oświatowa, zarządzający nauką, bibliotekarze, pracownicy informacji a także ośrodki i instytucje współpracujące z oświa­tą, nauką, kulturą, ze środkami społecznego przekazu włącznie) jest uczestnikiem nowej epoki technologicznej – epoki multimediów.Wokół problematyki multimediów zauważyć można dużo chaosu i za­mieszania; pojawiają się także poglądy ekstremalne głoszące, że XXI wiek zakończy epokę książki (druku). „Galaktyka Gutenberga” ma przejść bezpowrotnie do historii. Zamiast tradycyjnych nośników in­formacji (druku) życiem społecznym (a więc i edukacją) zawładną komputery, hiperteksty a zamiast czytać będziemy „nawigować” po światowej bibliotece (oczywiście wirtualnej) obejmującej całość do­robku ludzkości.Uporządkujmy ten zgiełk, albowiem często autorzy tych prognoz epatują faktami z życia i organizacji bankowości, biznesu czy organiza­cji produkcji w najbogatszych krajach świata nie znając niestety specy­fiki szkoły, nauczania, nie orientując się w psychologicznych podsta­wach dydaktyki dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply