KULTURA INFORMACYJNA

images (4)

Nie może to być cykl lekcji dotyczących katalogów, bibliografii, encyklopedii nie powiązany z dydaktyką. Jeżeli warsztat informacyjny, techniki i meto­dy wyszukiwania i przetwarzania informacji będą towarzyszyły co­dziennej rzeczywistości dydaktycznej wtedy praca bibliotekarza w szkole nabierze tego właściwego wymiaru. Pogadanka do uczniów o struktu­rze układu UKD i rodzajach opisu bibliograficznego może być, obec­nie, często postrzegana jako „zagospodarowywanie” czasu wolnego ucznia i bibliotekarza.Zastanówmy się czym jest tzw. kultura informacyjna we współcze­snej szkole? Czym jest informacja w szkole? Nie jest to na pewno ani przedmiot, ani blok, ani tzw. ścieżka (modne dzisiaj określenie). Już od wielu lat na różnego typu forach międzynarodowych (IFLA, IASL, FID, UNESCO) podkreśla się, że proces informacyjny w szkole jest bardziej procesem poznania (w sensie filozoficznym) i aktywności intelektualnej niż przysposobienia manualno-pamięciowego. Pozycjonowanie www to stwier­dzenie w nowym wieku, wieku szkoły z dostępem do zasobów wirtual­nych, szkoły wykorzystującej multimedia nabiera szczególnego zna­czenia. I w zakresie kształcenia podstaw z informacji zachodzi, wspo­mniana wyżej, sytuacja „przemieszczenia” – dotychczasowy model linearny informacji w szkole (potrzeby informacyjne + zdobycie infor­macji = satysfakcja) zostaje zastąpiony modelem strukturalnym (po­trzeby informacyjne + zdobycie informacji = nowe potrzeby informa­cyjne), któremu sprzyja swobodna nawigacja po zasobach bibliotecz­nych i informacyjnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply