ODWIECZNE POWIĄZANIE Z TEKSTEM

ksiazka-10902614

Edukacja pozostanie zawsze jednak mocno związana z tekstem, książką, drukiem. Rewolucja multimedialna (tak jak poprzednio audio­wizualna) wzbogaciła naszą szkołę, dydaktykę o nowe narzędzia ko­munikacji międzyludzkiej. Sądzę, że nadszedł już czas nowych przemyśleń dla nauczycieli, bi­bliotekarzy, twórców programów nauczania a także ośrodków akademic­kich kształcących nauczycieli w zakresie problematyki kształcenia umiejętności korzystania z informacji, a szerzej z przygotowania do ży­cia edukacyjnego w dobie multimediów. Tzw. przysposobienie czytelniczo informacyjne (zwane często nauczaniem kultury czytelniczo informacyjnej w zakresie jakim jest pozycjonowanie www) realizowane w polskich szkołach w formie okazjonalnych lekcji bibliotecznych zaczyna tracić sens. Lekcje te nie powiązane z pro­gramem nauczania, a już na pewno nie wynikające z metod i forma na­uczania poszczególnych przedmiotów w szkole są manufakturą w dobie hipertekstu, WWW, Internetu. Zachodzi pilna konieczność przekształceń w tym zakresie. Nie neguję konieczności nauczania korzystania z infor­macji w szkole, ale sposób jego dotychczasowej realizacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply