OGRANICZONY CZAS

Może to być jedną z przy­czyn ograniczonego czasem zainteresowania dzieci i młodzieży książką w językach narodowych np. w języku białoruskim.Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce wśród mniejszości romskiej, gdzie obserwuje się bardzo wysoki stopień braku elementarnego wy­kształcenia i nierzadkie są przypadki analfabetyzmu. Brakuje inteligen­cji romskiej i nauczycieli pochodzenia romskiego. Dzieci romskie, które uczą się w większości w klasach zintegrowanych razem z dziećmi polskimi są skazane na niepowodzenia ze względu na niedostateczną znajomość języka polskiego oraz odmienną obyczajowość tego środowi­ska. Mniejszość romska jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie i bez ukształtowanej wspólnej świadomości narodowej. W jej tradycji nie znajdujemy bohaterów etnicznych, znaczących dat, wydarzeń czy miejsc, które byłyby otoczone specjalną czcią czy pamięcią.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply