OPRÓCZ KSIĄŻEK

Jak więc obecnie postrzegany jest w edukacji osobnik, który korzysta z tradycyjnego przekazu jakim jest książka?Po pierwsze – jest nadal w większości, gdyż książka jest podstawo­wym, trwałym i stosunkowo tanim narzędziem uczenia się i nauczania. Nie wymaga aparatury technicznej, jest łatwa w użyciu, przenośna, podręczna, dostępna.Po drugie – aktywni użytkownicy bibliotek (tych realnych a nie wirtualnych) realizują swoje czytelnictwo w nieco odmiennej, niż daw­niej sytuacji, którą określę jako sytuację pewnego „przemieszczenia”. Oprócz bowiem książki (druku) ludzie mają do dyspozycji wydawnic­twa elektroniczne, Internet i World Wide Web (WWW), po których mogą dość swobodnie nawigować (trudno w tym przypadku użyć ter­minu: czytelnictwo). A więc czytelnictwo jest wspomagane ową „na­wigacją” po źródłach, zasobach, bazach danych. Na sytuację „prze­mieszczenia” składa się ponadto fakt, że zmianie ulega tylko przekaź­nik (zdjęcie, film czy tzw. hipertekst), a sama istota przekazów – czyli ich treść trafia do odbiorców nadal.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply