PIERWSZE DZIAŁANIA

Dopiero od lat trzydziestych pojawiają się pierwsze działania organizowane przez ruch pancygański zmierzające do stworzenia wspólnoty ponad podzia­łami i różnicami grupowymi, czego przejawem jest dążenie do ustano­wienia podstawowych symboli: flagi, hymnu cygańskiego czy wypra­cowanie języka literackiego – Romani.Niektóre problemy nurtujące środowiska mniejszości narodowych, zwłaszcza te dotyczące znajomości języka tak polskiego jak i własnego, mogą być rozwiązywane przy udziale bibliotek. Migracje ludności spowodowane różnymi czynnikami, budzenie się i rozwijanie świadomości tożsamości narodowej nierzadko są przyczy­ną powstawania sytuacji konfliktowych. Dlatego też coraz częściej pojawia się potrzeba, zgłaszana przez środowiska polskich i innych grup narodowościowych, opracowania popularnych programów eduka­cyjnych, które zmieniłyby mentalność ludzi, ukazywałyby wielokultu- rowość i wieloetniczność i tym samym kształtowały społeczne zrozu­mienie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply