POKONYWANIE STEREOTYPÓW

Może pokonywać stereotypy, zwłaszcza negatywne, kształtować postawy tolerancji wobec innych, stwarzać warunki umożliwiające włączenie w nurt życia poza własną grupą. Wyposaża w wiedzę na temat własnej grupy, narodu, dzie­dzictwa kulturowego i osiągnięć narodowych będących powodem do dumy. Pomaga poznać życie i specyfikę innych grup narodowościo­wych i etnicznych, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozu­mienia i wzajemnych stosunków. Słowo pisane może pomóc w poko­nywaniu barier językowych i różnic kulturowych.Książka może i powinna być również nośnikiem obiektywnych in­formacji o różnych grupach etnicznych i narodowych, których nie znając nie rozumiemy. Przekazywanie i upowszechnianie informacji o osiągnię­ciach i kulturze każdej grupy osłabi społeczną o niej niewiedzę i zmniej­szy wzajemny dystans – dzięki czemu może przyczynić się do zrozumie­nia i akceptacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply