POMOC METODYCZNA

Także Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wydaje wykaz tytułów książek dostępnych w sprzedaży w biurze ZG ZKP.Bibliotekarze, zwłaszcza w bibliotekach działających na terenach zróżnicowanych etnicznie, powinni gromadzić te wykazy, by na ich podstawie kształtować zbiory swoich bibliotek lub móc sugerować zalecane książki zainteresowanym czytelnikom, w sytuacji gdy biblio­teka nie może sobie pozwolić na zakup wszystkich książek. Czasopismem, które służy pomocą metodyczną bibliotekarzom, na­uczycielom i rodzicom w doborze książek i organizacji różnorodnych działań o charakterze także multikulturowym jest „Guliwer”, wydawa­ny od 1990 roku. Na jego łamach prezentowane są wartościowe książki dla dzieci i młodzieży, a także międzynarodowe zalecenia służące upowszechnianiu i wydawaniu książek, również tych traktujących o pro­blemach mniejszości etnicznych i narodowych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply