POTOCZNA WIEDZA

Ponieważ potoczna wiedza dzieci (i nie tylko) o mniejszościach jest dość ograniczona, podstawą wszelkich działań zmierzających do zbliżenia z innymi i redukcji negatywnych emocji jest dostarczenie wiadomości na temat poszczególnych grup i bezpośredni kontakt z przed­stawicielami mniejszości. „Ważnym aspektem zbliżenia było doświad­czanie podobieństwa na kilku płaszczyznach:interpersonalnej (mamy podobne cechy, podobnie się zachowujemy),emocjonalnej (przeżywamy emocje podobne i w podobnych sytu­acjach),podobieństwa uniwersalnego (wszyscy mamy podobny obraz świata).Komplementarnym do doświadczenia podobieństwa elementem zbli­żenia było odkrywanie różnorodności wewnątrz kategorii opisujących mniejszości narodowe. Przekonanie, że „inni” są wszyscy tacy sami, leży u podstaw stereotypowych sądów i reakcji uprzedzeniowych”Ponieważ istotnym elementem tego programu był kontakt z literaturą (czytanie bajek, baśni, opowiadań i poezji) omawianego narodu możliwe jest wdrożenie tej idei do prac biblioteki szkolnej czy publicznej, uzu-pełniając (jak w programie opolskim) o aktywne formy pracy z czytelni­kiem: spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych, poczę­stunek tradycyjnymi potrawami, prezentacja strojów narodowych czy śpiewanie piosenek.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply