POZNANIE RÓŻNYCH GRUP

Poznanie różnych grup nie tylko może przyczynić się do wzajemnego poszanowania ale także wzbogaci osobowość każdego człowieka. Konieczne jest tworzenie właściwych wyobrażeń o poszcze­gólnych grupach etnicznych, w których mogą być ludzie zarówno dobrzy jak i źli. Czynnikami uniemożliwiającymi nawiązanie dobrych kontak­tów międzyludzkich są niezrozumienie, ignorancja i strach. Książki, dostarczając niezbędnych informacji, przyczyniają się do minimalizacji tych czynników, a aktywne formy pracy bibliotecznej mogą pomóc przy kształtowaniu pozytywnego nastawienia różnych grup względem siebie, w pokonywaniu niechęci wobec innych narodów.Słowo pisane, książka mogą także modyfikować zachowania zwłasz­cza dzieci i młodzieży. Istotną rolę w tej działalności popularyzator­skiej odgrywają biblioteki, które w „kooperacji i powiązaniu z lokal­nymi wieloetnicznymi społeczeństwami powinny funkcjonować jako katalizator i agencja wspomagająca, a nie jedynie jako zwierciadło ukazujące istniejące problemy”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply