PROBLEMY BIBLIOTEK

Aby wieloaspektowa działalność biblioteczna mogła powodować wzrost inte­gracji i wzajemnego zrozumienia powinna wykorzystywać aktywne formy pracy jak np. biblioterapia.Problemy bibliotek w środowiskach zróżnicowanych etnicznie i kul­turowo są przedmiotem zainteresowania IFLA – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich i Instytucji, w której działa Sekcja Usług Bibliotecznych dla Społeczności Wielokulturowej. Celem działania Sekcji jest przeciwdziałanie ksenofobii i upowszech­nianie wśród bibliotekarzy potrzeby prowadzenia usług dla tych grup użytkowników oraz wspieranie ich w tych usługach. Inicjatywy podej­mowane przez Sekcję obejmują przygotowywanie poradników biblio­graficznych literatury przydatnej w pracy w środowisku wielokulturo­wym, zaleceń dotyczących zasad organizacji księgozbiorów i ich postulowanej wielkości

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply