REALISTYCZNE PRZEDSTAWIENIE

Ważne jest jednak, aby ilustracje te były realistyczne w przed­stawianiu rzeczywistości. Każdy kontakt osoby z dysfunkcją słuchu z biblioteką, wymagający komunikowania się z innymi, z bibliotekarzem, ze zbiorami zgroma­dzonymi w bibliotece ma ogromną rolę w życiu tej osoby. Przyczynia się do rozwoju i rozumienia języka polskiego, lepszego funkcjonowania w środowisku osób słyszących i tym samym jest istotnym czynnikiem rewalidacyjnym. W książce dla osób głuchych wszystkie jej elementy mają znaczenie: treść, konstrukcja zdań, ilustracje, a także układ ko­lumny, czcionka i druk.W stosunku do pensjonariuszy domów opieki społecznej książka i bi­blioteka mogą wspierać ich w pogodnej, aktywnej i szczęśliwej staro­ści, a tym zgorzkniałym, nieszczęśliwym i osamotnionym nieść po­moc, poprzez organizację różnorodnych zajęć wypełniających ich wolny czas.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply