TERAPEUTYCZNE ODDZIAŁYWANIE

Dostrzegając możliwość terapeutycznego oddziaływania ksią­żek w środowisku wielokulturowym trzeba pamiętać, że negatywny stosunek do danej grupy społecznej nie zawsze wynika z pochodzenia etnicznego. Uprzedzenia wywołane niską pozycją socjoekonomiczną danej grupy (wynikającą z braku dostatecznej znajomości języka czy braku kwalifikacji zawodowych), mogą być silniejsze niż te spowodo­wane pochodzeniem etnicznym narodowościowym czy wyznaniem. Nie zawsze wzbogacenie wiedzy na temat danej grupy musi koniecznie zmienić nastawienie do niej, ale prezentowanie obiektywnego jej obrazu ma szanse na ukształtowanie pozytywnego jej wizerunku i wypracowa­nie zachowań społecznie pożądanych. Dlatego też godne promowania są różne formy wspierające szeroko rozumianą książkę etniczną.Biblioteki, często wspólnie z etnicznymi ośrodkami społeczno- kulturalnymi, organizują wystawy malarstwa, wyrobów ludowych, projekcje filmów, spotkania literackie czy kiermasze książek.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply