TERAPEUTYCZNOŚĆ KSIĄŻKI

Książka w swej terapeutycznej funkcji może przyczynić się do właści­wego zrozumienia inności. Dla wielu przedstawicieli różnych grup etnicznych, głównie dzieci „inny” jest często synonimem gorszej, bezwartościowej, niepożądanej kategorii obywateli. I tu książki mogą stworzyć warunki do budowy i odbudowy szacunku do samego siebie i zrozumienia własnej wartości, niezależnie od istniejących różnic czy braków. Zasadnicza w tym wszystkim jest jednak akceptacja samego siebie, by być zaakceptowanym przez innych. Brak akceptacji własnej osoby, indywidualne kompleksy i prawdziwa, bądź urojona, świado­mość własnej mniejszej wartości może prowadzić do agresji wobec innych, nietolerancji i niedostrzegania ich cech pozytywnych.Dzięki książce i bibliotece przedstawiciele grup etnicznych mogą wzbogacać wiedzę na temat otoczenia, w którym żyją, pokonywać bariery językowe, zdobywać i uzupełniać wiedzę na temat własnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego, kształtować postawy tolerancji wobec innych i tworzyć warunki umożliwiające włączenie w nurt życia poza swoją grupą bez gubienia własnej tożsamości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply