UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI

Upowszechniając edukację i informację o kulturze innych narodów i grup etnicznych biblioteki przyczyniają się do rozwijania zrozumienia w gru­pach zróżnicowanych kulturowo i przeciwdziałania separacji. Kultywowanie spuścizny dziejowej, odnajdowanie korzeni, wzbogacanie wiedzy o kraju przodków, ich tradycjach, a także o innych współobywa­telach danego kraju w zasadniczy sposób wzbogaca uniwersum kultury i przyczynia się do rozwoju edukacji. Pokazywanie odmiennych wartości i upowszechnianie ich znaczenia wspiera procesy demokracji.Słowo pisane, mimo pojawiania się coraz to nowszych nośników in­formacji, jest nadal ważnym narzędziem w procesie akulturacji mniej­szości narodowych dokonywanym poprzez takie strategie integracyjne jak: adaptacja, przetrwanie i asymilacja.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply