UPOWSZECHNIONE CZYTELNICTWO

Placówki te upowszechniają czytelnictwo w środowisku osób niepełnosprawnych a także prowadzą działalność inicjacyjną i promotorską ich twórczości artystycznej. W Polsce działania ogólne na rzecz wszystkich użytkowników, także niepełnosprawnych, prowadzą prawie wszystkie biblioteki publiczne. Natomiast w działaniach ukierunkowanych na grupę użytkowników niepełnosprawnych specjalizują się, zlokalizowane przy bibliotekach publicznych, Ośrodki Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych oraz częściowo Oddziały Zbiorów Specjalnych, gromadzące zbiory m.in. książek mówionych i drukowane dużą czcionką, które są wykorzysty­wane przez czytelników niepełnosprawnych.  Komórki te nie ograni­czają się jedynie do udostępniania zbiorów, ale prowadzą także, w mia­rę ograniczonych możliwości, dz’iałania integrujące i kulturalne na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Adresatami usług są przede wszystkim osoby z dysfunkcją wzroku, osoby starsze a także coraz częściej mające trudności w recepcji literatury zarejestrowanej w posta­ci słowa pisanego np. dzieci dyslektyczne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply