W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM

Biblioteka działająca w środowisku wielo­kulturowym powinna pełnić rolę centrum zapewniającego dostęp do poszukiwanej literatury oraz informującego o podstawowych usługach dla poszczególnych grup i organizowanych imprezach.Celem działania bibliotek (zwłaszcza masowych) jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych społeczności w któ­rej działają, także tej, która stanowi mniejszość na danym terenie. Nato­miast w odniesieniu do dzieci i młodzieży biblioteki mają za zadanie, z jednej strony, stworzyć dzieciom wywodzącym się z grup mniejszo­ściowych warunki możliwie równego czy jak najlepszego startu do domi­nującej kultury literackiej, a zatem ułatwić im procesy adaptacji, a z dru­giej zapewnić takie formy, które dowartościują i będą nobilitowały kulturę mniejszości narodowych.Bibliotekami szczególnie predestynowanymi do prowadzenia usług ukie­runkowanych na potrzeby ludzi reprezentujących różne środowiska kultu­rowe są przede wszystkim biblioteki publiczne i szkolne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply