W ZRÓŻNICOWANYM ŚRODOWISKU

Książka w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo ma za zadanie przyczyniać się do:zachowania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego,pokonywania barier językowych i kulturowych wśród przedstawi­cieli grup mniejszościowych,wypełniania potrzeb aktualnych i kształtowania nowych wśród przedstawicieli mniejszości etnicznych,popularyzowania w społeczeństwie informacji na temat różnych grup etnicznych i narodowościowych, zwłaszcza tych zamieszkujących na danym terenie.Dzięki realizacji powyższych zadań może pełnić funkcje terapeutycz­ne, ucząc akceptacji siebie i innych.W krajach wieloetnicznych i wielonarodowych o rozwiniętej demo­kracji biblioteki, zwłaszcza publiczne, są podstawowym narzędziem w kształtowaniu zasad współżycia różnych obywateli. Aby być efek­tywnymi w swoim działaniu biblioteki te powinny:zapoznawać środowisko, zwłaszcza osoby wywodzące się z grup mniejszościowych, z misją danej biblioteki publicznej i świadczonymi usługami, starać się pokonywać ewentualny ich strach przed kontakta­mi z biblioteką i zgromadzonymi zbiorami.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply