WAŻNA ROLA KSIĄŻKI

Książka może odegrać pomocną rolę także w odniesieniu do osób mających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysor- tografia czy dysgrafia). Problemy te mogą być zniwelowane lub nawet wyeliminowane pod wpływem zwykłych zabiegów pedagogicznych i wy­korzystaniu książek z uproszczonym tekstem, książek mówionych przy zastosowaniu metod pracy sugerowanych przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne . Oczywiście, by zajęcia z czytelnikami niepełnosprawnymi mogły za­kończyć się sukcesem, niezbędne są odpowiednie materiały, dostoso­wane do potrzeb osób o ograniczonej percepcji: z uproszczonym tek­stem, z ładnymi, realistycznymi ilustracjami oraz zaopatrzone w słow­niczek trudniejszych wyrazów i zwrotów.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply