ZASADY DOBORU I TWORZENIA KSIĘGOZBIORÓW

Problemem niezbędnym do rozwiązania przez biblioteki działające w środowisku wieloetnicznym jest sprawa doboru księgozbioru i jego selekcji. Książki przeznaczone do bibliotek publicznych czy szkolnych mają służyć wszystkim ich użytkownikom, a więc pozostawać w zgod­ności z elementarnymi zasadami współżycia grup etnicznych. Aby książka, zwłaszcza książka dla dziecka, mogła pełnić takie funkcje i być pomocna w procesie akulturacji powinna posiadać określone cechy. Nie powinna zawierać tekstów obraźliwych dla przedstawicieli innych ras czy narodów. Powinna unikać przejawów dyskryminacji i nietole­rancji, wyrażonej nie tylko expresis verbis, lecz również poprzez treści symboliczne, w których pośrednio można doczytać się negatywnych ocen grup mniejszościowych czy jakichkolwiek ich zachowań

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply