ZMIANA ZASAD

audiodeskrypcja3

Reforma administracyjna zmieniła zasady finansowania oraz sieć pla­cówek kultury, a reforma edukacji zasady finansowania i organizacji szkół. Reforma edukacji to nie tylko zmiana sieci szkół, ale przede wszystkim, utworzenie nowych typów szkół a w nich realizacja od­miennego od dotychczasowego programu.Zreformowany ustrój szkolny wprowadza, tak jak w Polsce między­wojennej oraz w wielu krajach europejskich, trójstopniowy system kształcenia:„1) Szkoła podstawowa – aktywnośćNauczyciele w szkole podstawowej, przekazując odpowiednią wie­dzę, kształtując umiejętności i postawy, umożliwiają uczniom pozna­wanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają ich samodziel­ność uczenia się; inspirują ich aktywność badawczą oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz mo­tywacje do dalszej edukacji. Pozycjonowanie www w zakresie zmian wszystkich interfejsów pozycji wyszukiwarek Gimnazjum – samodzielność W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy na­ukowej ujmowanej dyscyplinarnie, wdrażają do samodzielności, poma­gają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.Liceum profilowane – dojrzałośćW liceum nauczyciele pomagają uczniom stworzyć własny warsztat pracy intelektualnej, przygotowują ich do dokonywania świadomych wyborów, pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecz­nym oraz kierowania własnym rozwojem”’.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply