ZNAJĄCY KULTURĘ

Pomocne w tym będzie zatrudnianie bibliotekarzy wywodzących się z określonego środowiska, znających jego kulturę, zwyczaje i mówiących w danym języku,upowszechniać materiały informacyjne o programach dla różnych grup (o godzinach programów radiowych, telewizyjnych) a w przypad­ku nowych imigrantów także w ich językach, np. informacje o bibliote­ce, dokumenty niezbędne do rejestracji, regulaminy itp.),ściśle współpracować z organizacjami i stowarzyszeniami narodo­wościowymi, etnicznymi i imigracyjnymi, tworzyć kolekcje, które odzwierciedlają potrzeby danego środowi­ska. Wskazane jest nie tylko gromadzenie polskojęzycznych zbiorów literatury obcej ale także tworzenie zbiorów obcojęzycznych, zgodnie z potrzebami danego środowiska. Imigranci uczący się języka polskie­go będą potrzebowali słowników polskich i obcojęzycznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply